Obecní úřad

Oznamujeme čtenářům, že místní lidová knihovna v obci Petrovice

bude pro veřejnost uzavřena ve dnech 4. března 2008 a 11. března 2008.

Příloha: podrobná informace o uzavření knihovny

Číst více

V příloze je úplné znění Vyhlášky Finančního úřadu v Třebíči č.j. 19970/08/330913/8982 ze dne 12.02.2008 o uložení daňových písemností pro pana Mojmíra Dobrovolného, Petrovice č.p. 36.

 

Číst více

Pozvánkana 12. zasedání zastupitelstvaobce Petrovice,

Číst více

Na internetových stránkách www.tridime-vysocina.cz jsou zobrazeny úplné konečné výsledky soutěže "My třídíme nejlépe" za rok 2007 i přehledy za předcházející roky.

V hlavní soutěži obcí v kategorií obce do 500 obyvatel je naše obec uvedena na ř. 78 s celkovým ziskem 52 bodů a celkovým umístěním při shodnosti bodů na 25. místě.

Číst více

Informace o zahájení celorepublikové informační kampaně zaměřené na podporu nákupu českých potravin, podporu českého zemědělství a potravinářství našeho venkova.

Informace o televizním spotu, který se věnuje bezpečnosti silničního provozu a web. stránkách www.ochranaobyvatel.cz, kde jsou rady o chování a činnosti při vzniku mimořádných situacích.  

Informační kampaně jsou podporovány krajem Vysočina.

Číst více

Připomínáme vlastníkům lesů povinnost ohlásit pálení klestů na krajské operační středisko HZS kraje Vysočina a to na telefonní linku 950270102-107. Nově lze tuto povinnost splnit i prostřednictvím internetu na stránkách http://www.hasici-vysocina.cz/.

Příloha: Úplná informace HZS kraje Vysočina, odd. prevence ÚO Třebíč ze dne 29.01.2008.

Číst více

Porucha veřejného osvětlení v části obce není způsobena běžným výpadkem jističe v rozvodné skříni. Z uvedeného důvodu není možné ihned závadu odstranit a na zajištění odstranění závady se pracuje.

Děkujeme občanům za pochopení.

Helena Moudrá - referentka OÚ Petrovice

Číst více

Řidičské průkazy vydanéod 01. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni

vyměnit do 31. prosince 2010.

Výměnu řidičských průkazů pro držitele s trvalým pobytem v obci Petrovice zajišťuje Městský úřad v Třebíči, budova Masarykovo nám 116/6, tel.: 568805111, 568805310. 

Podrobnější informace - viz. přiložený leták.

Číst více

Z důvodu zajištění konsolidace mezi veřejnými rozpočty se schválený rozpočet obce na rok 2008, který projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 18.10.2007, zvyšuje na straně příjmů i výdajů o 600,-- Kč. Jedná se o zvýšení položky rozpočtové skladby 4112 - Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci SDV, která je stanovena dle zák. č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu pro rok 2008, schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 05.12.2007.

Číst více