Obecní úřad

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, požádal veřejnost prostřednictvím obcí o pomoc při zpracování návrhu Územní studie krajiny ve svém území ORP. A protože krajinu ve svém okolí nejlépe znají její občané, v termínu do 15.11.2018 se všichni můžeme do přípravy tohoto dokumentu zapojit prostřednictvím sdělení svých návrhů v tzv. pocitové mapě: http://www.pocitovemapy.cz/orp-trebic-2018. Navrhnout můžeme např. nová odpočinková místa, místa, kde by bylo vhodné provést výsadbu zeleně nebo doplnit vodní prvky, upozornit na místa, kde je potřeba řešit půdní erozi...

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené bude ordinace v Okříškách uzavřena ve dnech 7. - 9. listopadu 2018, přičemž dne 7.11.2018 bude ordinovat v Přibyslavicích beze změny tj. pro neobjednané pacienty v době od 12:00 do 14:30 hodin. 

Pro akutní případy zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková.

Číst více

Výlov rybníku Na Pilce se koná v sobotu 3. listopadu 2018 od 9:00 hodin.

K prodeji budou nabízeni kapři a rybí speciality, kterými se můžete občerstvit ihned na místě.   

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení záměru "Přeložka II/405 Okříšky - křižovatka s I/23". Záměr je zveřejněn v informačním systému EIA https://www.cenia.cz/eia, pod kódem záměru VYS950. Písemné vyjádření k oznámení lze zasílat do 29.11.2018 na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina Veřejnou vyhláškou č.j.: KUJI 80385/2018, OUP 309/2017 OUP-12, ze dne 29.10.2018, oznamuje veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Veřejné projednání se bude konat dne 4.12.2018 od 9:00 hodin v kongresovém sálu B 1.05 Krajského úřadu Kraje Vysočina, budova B, Žižkova 57, Jihlava, připomínky může každý uplatnit do 11.12.2018.

Dokumentace je zveřejněna https://www.kr-vysocina.cz/navrh-aktualizace-c-6-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina/ds-304042/archiv=0&...

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, ukončil posuzování vlivů na životní prostředí záměrů přeložek silnic, které se týkají také katastrálního území Petrovice u Třebíče. 

Posuzování vlivů na životní prostředí u záměru přeložky "Silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka" bylo ukončeno z důvodu zpětvzetí žádosti od oznamovatele.

Posuzování vlivů na životní prostředí u záměru přeložky "Silnice II/405 Okříšky - křiž. s I/23" bylo ukončeno z důvodu zpětvzetí žádosti od oznamovatele s informací, že je navržena v upravené trase a bude p...

Číst více

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční dne 31. října 2018 (středa) od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice. Navržený program ustavujícího zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněn aktualizovaný Provozní řád tělocvičny v Petrovicích, který projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 27. zasedání.

Číst více

Očkování proti sezónní chřipce zahájila praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková. Vakcínu si lze zamluvit telefonicky a na očkování se lze objednat - kontakty: https://mudrmikova.cz/.

Možnost očkování nabízí také praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka. Více informací: http://mudrfilkuka.cz/ockovani.php?boid=78 

Číst více

Společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, nabízí k prodeji registrovaný kompost k zemědělskému využití. Nabídka je zveřejněna v příloze. 

Číst více