Obecní úřad

S účinností od 21.10.2020 se mění povinnost nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu jako ochrana před šířením nového koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19. Rozšiřuje se jejich nošení i na venkovní prostory a do motorových vozidel, pokud se v nich nenachází osoby z jedné domácnosti.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.10.2020 je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Současný vývoj epidemické situace na území ČR v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2 vedl k nastavení přísnějších opatření, jejichž cílem je zlepšení situace, snížení počtu nakažených a nemocných osob. 

Co aktuálně platí je zveřejněno zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ .

Přehled všech mimořádných opatření je zveřejněn zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/.

Usnesení vlády...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 22. října 2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program je zveřejněný v příloze.

Usnesení vlády ČR č. 996 ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření se nevztahuje na zasedání orgánů veřejné moci. Zasedání se bude konat za zvýšených hygienických opatřeních k zamezení šíření koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky.

Zveřejnila: Helena Moudrá     

Číst více

V příloze je zveřejněna Sbírka zákonů částka 162 ze dne 8. října 2020 - Usnesení vlády České republiky o přijetích krizových opatření dne 8. října 2020. 

Na základě přijatých opatření obec Petrovice uzavřela tělocvičnu pro veřejnost od 9.10.2020 do 25.10.2020 a stanovuje omezený provoz Obecního úřadu Petrovice na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni v období od 12.10.2020 do 25.10.2020. 

Úřední hodiny se stanovují v pondělí a středu v době od 9:00 do 11:00 hodin a v době od 13:00 do 16:00 hodin ve dnech 14., 19. a 21.10.2020. 

Omezený není provo...

Číst více

Obec Petrovice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene k pozemkům obce p.č. 1660, 15/2, 1422/6 a 119/16 v katastrálním území Petrovice u Třebíče pro společnost E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, za účelem zřízení kabelového vedení NN k pozemku p. č. 111/2 v k.ú. Petrovice u Třebíče.   

Situace stavebního záměru je zveřejněna v příloze. 

Záměr zřízení věcného břemene nemá obec povinnost zveřejňovat dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., přesto se k uvedenému návrhu mohou občané vyjádřit ve lhůtě 15 dnů.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.č. 428 - orná půda v k. ú. Petrovice u Třebíče.

Prodejem části pozemku dochází k vypořádání stávajícího stavu v užívání pozemku u nemovitosti č. p. 115 vzniklé v přechozích letech.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví nařídila v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii na území Kraje Vysočina omezení provozu některých školských zařízení a středisek volného času do 18.10.2020 do 23:59 hod.

Nařízení č. 11/2020 ze dne 30.9.2020, č.j.: KHSV/21758/2020/JI/Ř/Říha, vydané KHS kraje Vysočina, je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

V příloze je zveřejněna Sbírka zákonů částky 158 s usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 o vyhlášení nouzového stavu na dobu 30 dnů od 5. října 2020 00:00 hodin z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území ČR a usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření od 5. října 2020 do 18. října 2020 do 23:59 hod.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Informujeme voliče, že v budově, kde se volby uskuteční, resp. při samotném hlasování je třeba dodržovat hygienická a protiepidemická opatření, která jsou zveřejněna v příloze. Informace se týkají dodržování základních pravidel, prokazování totožnosti a činnosti okrskové volební komise.

Upozorňujeme, že k voliči v karanténě nebo izolaci nelze vyslat členy okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou.  

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

V případě, že máte nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu nemoci COVID-19 lze volit z auta na stanovišti (drive-in) v okrese, kde máte trvalý pobyt. Volíte již ve středu 30. září 2020 v čase od 7:00 do 15:00 hodin. Totožnost prokážete pouze občanským průkazem.  

Oficiální stanoviště a informace jsou zveřejněny na stránkách Kraje Vysočina - https://www.kr-vysocina.cz/informace-pro-volice-v-karantene-izolaci-z-duvodu-onemocneni-covid-19/ds-304546/archiv=0&p1=107469.

Pro voliče okresu Třebíč bude stanoviště drive-in umístěno na parkovišti u tělocvičny na uli...

Číst více