Obecní úřad

Návrh rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2021 je zveřejněn v příloze.

Proces schvalování rozpočtu svazku obcí upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 odst. 6. 

Svazek obcí zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanove...

Číst více

MAS Podhorácko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Podhorácko na období 2014 – 2020“ vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu (dotaci) z Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o 11. výzvu s názvem „MAS Podhorácko – IROP – Zázemí sociálních podniků III.“

Více informací je zveřejněno v příloze.

Více informací o MAS Podhorácko: https://www.podhoracko.eu/.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Ustavující zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 18.11.2020 v 9:00 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 67, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V souvislostí s epidemií nemoci COVID-19 způsobenou novým koronavirem SARS-CoV-2 na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodla Vláda České republiky o prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020.

Sbírka zákonů částky 180 ze dne 30. října 2020 se zveřejněním prodloužení nouzového stavu a souvisejících mimořádných opatření je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Upozorňujeme řidiče, že úplná uzavírka silnice II/405 v Okříškách, ulici Masarykova, se prodlužuje o jeden měsíc do 30.11.2020. 

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vydaná Městským úřadem Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb, dne 23.10.2020, č.j.: ODKS 77995/20 - SPIS 12441/2020/PJ, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/405, III/4057, III/40510 a na místních komunikacích v obci Petrovice a městysu Okříšky je zveřejněna v příloze.

Současně zveřejňujeme také rozhodnutí o povolení prodloužení úplné uzavírky silnice II/405 a nařízení objížďky. ...

Číst více

Usnesení vlády o přijatých krizových opatřeních platných od 28.10.2020 v souvislosti s ochranou zdraví osob z důvodu prokázání výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 26.10.2020, částce 176.

Usnesení se týkají zákazu volného pohybu osob na území ČR a omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb a dalších omezení.

Uvedená částka Sbírky zákonů je zveřejněna v příloze. 

Aktuálně platná opatření lze sledovat zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vydané Městským úřadem Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb, dne 23.10.2020, č. j.: ODKS 77995/20 - SPIS 12441/2020/PJ, kterou se stanoví přechodná úprava provozu na silnicích a místních komunikacích na období od  31.10.2020 do 30.11.2020. 

Jedná se o prodloužení stávajícího uzavření silnice II/405 na ulici Masarykova v Okříškách o jeden kalendářní měsíc a stanovení objízdných tras.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška č. j. KUJI 101474/2020 OUP 119/2016 - 669 ze dne 20.10.2020 je zveřejněna v příloze.

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina jsou zveřejněny zde: https://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-a-uplne-zneni-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-po-teto-aktualizaci/ds-304304/p1=103836.

Zveřejnila: Helena Moudrá&n...

Číst více

Dne 21.10.2020 bylo usnesením vlády ČR č. 1080 prodlouženo omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů (úřadů) pro veřejnost do 3.11.2020. Úřední hodiny Obecního úřadu Petrovice pro veřejnost v následujícím období jsou stanoveny takto: pondělí 26.10.2020 a pondělí 2.11.2020 vždy 9:00 - 11:00 hodin, 13:00 - 16:00 hodin.

Informace o stanovených úředních hodinách jsou zveřejňovány na úředních deskách úřadů (pevné i elektronické). Komunikace s pracovníky všech úřadů je v současné době upřednostňována telefonicky nebo elektronickým způsobem.   

Pr...

Číst více

Vláda České republiky se dne 21.10.2020 usnesla na dalších mimořádných krizových opatřeních, které mají za cíl zlepšit stávající epidemickou situaci na území republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19.

Jedná se o omezení volného pohybu osob, uzavření některých obchodů a omezení fungování některých služeb a úřadů. Zejména pro maloobchodní prodej a pro poskytování služeb jsou uděleny výjimky.    

Usnesení vlády č. 1078, 1079, 1080 jsou v plném rozsahu zveřejněny v přílohách.

Co aktuálně platí je zveřejněno zde: https:...

Číst více