Obecní úřad

V příloze je zveřejněno Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Petrovice u Třebíče, které vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, dne 17.10.2022, spisová značka: SP1373/2022-520101.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Společnost EG.D, a.s., oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací. K přerušení dodávky dojde dne 31.10.2022 v době od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast se týká celé obce kromě odběrů napájených z trafostanice Baráky.

Úplný text oznámení společnosti o přerušení dodávky elektrické energie je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

V příloze je zveřejněno Opatření obecné povahy Č. j.: MV-166858-1/OAM-2022 ze dne 26. září 2022, kterým Vláda České republiky dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky na období od 29. září 2022 do 8. října 2022 (23:59 hod) na celém úseku pozemní hranice se Slovenskou republikou.

Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech uvedených v příloze tohoto opatření obecné povahy.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Aktualizace dne 6.10.2022, zveřejnila Helena Moudrá: V příloze je zveřejněno Opatření obecné povahy Č. j.: MV-166858-3/OAM-2022, kterým se prodlužuje platno...

Číst více

V příloze je zveřejněna informace Lesů České republiky, s.p., lesní správy Třebíč, ze dne 2.9.2022, kterou lesní hospodář upozorňuje, že odkladný účinek provedení těžby kůrovcových souší (smrk, borovice, modřín) na všech lesních majetcích končí k datu 31.12.2022. 

Součástí jsou i informace o možných kontrolách a o povinnosti zalesnit vzniklou holinu a zajištění mladého porostu.

Zveřejnila: Helena Moudrá      

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2022 se bude konat dne 13.9.2022 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, kongresovém sále.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 9. září 2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starosta obce Petrovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,oznamuje: 

1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční: v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Petrovice je volební místnost (přesná adresa): Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, budova Obecního úřadu Petrovice, zas...

Číst více

První zasedání členů okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstev obcí ve volebním okstku Petrovice se uskuteční 2. září 2022 (pátek) v 16:00 hodin v budově Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, v kanceláři v I. patře budovy.

Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 8. září 2022 od 8:00 hodin ve velkém sále Městského kulturního centra FÓRUM v Třebíči.

Uvedené zasedání a školení členů okrskové volební komise není veřejné. Informace je určena jmenovaným členům okrskové volební komise ve ...

Číst více

Obec Petrovice zveřejňuje záměr prodeje pozemků dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Geometrickým plánem č. 472-2/2022 vyhotoveným firmou EKOS T, spol. s r.o., Třebíč, byla z pozemku p. č. 1421 oddělena část pozemku o výměře 10 m2, a z pozemku p. č. 1456/1 oddělena část pozemku o výměře 8 m2. Oba pozemky v katastrálním území Petrovice u Třebíče, se nacházejí v zastavěném území obce Petrovice, a jsou ve vlastnictví obce Petrovice.

Oddělená část pozemku z p. č. 1456/1 byla stanovena zaměřením skutečného stavu nyní zastavěné části nemov...

Číst více

Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Petrovice, oznamuje veřejné projednání návrhu Územního plánu Petrovice v pátek 16. září 2022 v 15:00 hodin na Obecním úřadě Petrovice.

Návrh Územního plánu Petrovice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 16.08.2022 do 23.09.2022 na webových stránkách města Třebíče: https://www.trebic.cz/uzemne-planovaci-dokumentace-obci/ds-1178/p1=14027 - obec Petrovice.

Veřejná vyhláška zn.: ORÚP 63838/22 - SPIS 6906/2020/KL, ze dne 09.08.2022, kter...

Číst více