Obecní úřad

E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v části obce Petrovice dne 16.06.2008 od 8:00 do 15:00 hod a dne 18.06.2008 od 8:00 do 15:00 hod.

Vypnutá oblast - seznam adres dotčených plánovaným vypínáním je přílohou této zprávy. 

Číst více

V souladu s ust. vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhl. č. 43/2006 Sb., § 3, odst. 1, oznamuje ředitelka Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, se sídlem Petrovice č.p. 68, 675 21 Okříšky, IČO: 70982996,

uzavření provozu mateřské školy v době od 14. července 2008 do 17. srpna 2008 tj. po dobu 5 týdnů.

Provoz školního roku 2007/2008 bude zahájen v pondělí 18. srpna 2008.

Marie Dohnalová v.r., ředitelka 

Číst více

V příloze je zveřejněno úplné znění Informace k ochraně lesa před hmyzími škůdci Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, KUJI 35961/2008 ze dne 09.05.2008.

V souladu s touto informací sděluji, že informační materiály Lesní ochranné služby jsou uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice a na požádání budou žadatelům předloženy k prostudování. 

Helena Moudrá - referentka OÚ Petrovice 

Číst více
V příloze je zveřejněno úplné znění Nařízení č. 2 ze dne 13.05.2008 Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina týkající se mimořádných veterinárních opatření k tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel v kraji Vysočina.
Číst více
V příloze je zveřejněno úplné znění Veřejné vyhlášky Č. 98/2008/Zv ze dne 12.05.2008 o uložení písemnosti pro pana Zdeňka Mirovského, trvale bytem Petrovice 26.
Číst více

V příloze je zveřejněno úplné znění Nařízení č. 3/2008 kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov. Nařízení vydalo město Třebíč.

Bližší informace poskytne Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů.    

Číst více

V příloze je zveřejněno úplné znění informací Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, jako věcně a místně příslušného orgánu státní správy lesů, vlastníkům lesa.

Součástí informací je i seznam a kontakty na pověřené odborné lesní hospodáře dle jednotlivých katastrálních území Lesní správy Třebíč. 

Číst více

Valná hromada DSO Zásobování vodou se sídlem v Okříškách se uskuteční v úterý 13. května 2008od 18:00 hod. v zasedací místnosti v I. patřeÚřadu městyse Okříšky.

Obec Petrovice na valné hromadě zastupují členové zastupitelstva obce pan Pavel Brabec a Ing. Zdeněk Jeřábek.

V příloze je zveřejněno úplné znění pozvánky včetně programu zasedání.

Číst více