Obecní úřad

V letošním roce se v areálu Petrovice uskuteční tyto soutěže:

29. července 2007 - neděle od 10:00 hod - Extraliga

18. srpna 2007 - sobota od 8:00 hod - Krajské kolo můžů a žen

15. září 2007 - sobota od 10:00 hod - Krajská liga MH - ukončení

5. října 2007 - pátek od 10:00 hod (předpokládaný začátek) - Velká cena HZS

Pro návštěvníky je v areálu připraveno občerstvení. Všechny občany srdečně zvou pořadatelé - SDH Petrovice.

Číst více

Pod č.j. 1013/2007/RED vydala Státní veterinární správa ČR jeko orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

m i m o ř á d n á v e t e r i n á r n í o p a t ř e n í

z důvodu nebezpeční zavlečení a rozšíření vysocepatogenní aviární influenzy způsobené influenza virem A subtypu H5N1 na území ČR.

Číst více

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a investic, úřad územního plánování oznamuje v souladu s ustanovením § 47 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), projednávání návrhu zadání Územního plánu Petrovice.

Dokumentace bude k veřejnému nahlédnutí od 02.07.2007 do 31.07.2007

a) na Obecním úřadě Petrovice

b) na Měststkém úřadě Třebíč, Úřadu územního plánování, kancelář č. 315

Číst více

Folkový písničkář Vojta "Kiďák" Tomáško uskuteční svůj koncert v Okříškách za hasičskou zbrojnicí , v případě nepříznivého počasí v sále hasičské zbrojnice

a to v pátek 29. června 2007. Začátek v 19:30 hod. Vstupné 50,-- Kč.

Součástí koncertu bude křest CD V. K. Tomáška.

Číst více

Dne 25.06.2007 obdržel OÚ v Petrovicích informace dle § 36, odst. 3 a 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, které jsou informační povinností VAS, a.s, vůči obci, v jejímž obvodu zajišťuje provoz vodovodu.

Jedná se o: Všeobecné podmínky dodávky pitné vody, reklamační řád, technické požadavky na vnitřní vodovod, vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné.

Číst více

Dne 18. června 2006 bylo zřízené sběrné místo č. 2 na tříděný komunální odpad v obci Petrovice.

Ke sportovnímu areálu byly přemístěny 2 kontejnery na směsný plast (včetně ukládání nápojových kartónů).

Po vyřízení organizačních záležitostí (začátkem měsíce července 2007) bude na toto místo umístěn 1 kontejner na barevné sklo.

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na svém zasedání dne 15.02.2007 zadání zpracování územního plánu obce.

Číst více

Zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 04/2007

se bude konat dne 26.06.2007 v 11:00 hod v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále,

Žižkova 57, Jihlava.

Číst více

Soutěže se automaticky účastní všechny obce kraje Vysočina, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM. Jedná se o hodnocení z hlediska třídění komunálních odpadů na složky - papír, plast, sklo bílé a barevné, nápojový karton.

Soutěžící obce jsou rozčleněny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií.

V hlavní soutěži bude hodnocena celková výtěžnost odděleného sběru využitelných komunálních odpadů v kg na obyvatele za dané časové období, druhy sbíraných komodit.

Číst více