Obecní úřad

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat, v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravidla pro úhradu nákladů za svoz nádob (popelnic) pro směsný komunální odpad.

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16.2. 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. c) a písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č.

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou zavádí vybírání poplatku ze psů a stanovuje pro výkonsprávy místních poplatků obecní úřad v Petrovicích.

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Vyhláška obce Petrovice č. 3/1997 ze dne 15.12. 1997, o poplatcích za odběr užitkové vody a za vypouštění odpadních vod.

Číst více

Tato obecně závazná vyhláška obce Petrovice upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Číst více

Ve složce Zastupitelstvo/Usnesení naleznete USNESENÍ č. 4 - 11 z roku 2007

Číst více
Ve složce Zastupitelstvo/Usnesení naleznete USNESENÍ č.1 z prvního zasedání zastupitelstva obce Petrovice ze dne 3.11.2006
Číst více