Služby obce

Informace o své činnosti za uplynulý školní rok zpracovává školská organizace do vlastního hodnocení. Hodnocení za školní rok 2020/2021 ředitelky Lenky Dostálové bylo projednáno na zasedání zastupitelstva obce jako zřizovatele dne 18.11.2021. Hodnocení je zveřejněno v příloze. Uplynulý školní rok byl poznamenán protiepidemickými opatřeními proti šíření nemoci covid-19, kdy nebylo vyjížděno na žádná kulturní vystoupení, zrušen byl předplavecký výcvik, nekonala se žádná vystoupení přímo v prostorách mateřské školy a také v mateřských školách probíhala&n...

Sekce:  Služby obce
Číst více

V měsíci listopadu je dle obecně závazné vyhlášky obce splatnost poplatku za odpady (svoz směsného komunálního odpadu – popelnic) na IV. čtvrtletí. Převážná část domácností obce hradí tuto platbu prostřednictvím SIPO (Sdružené inkasní platby domácností) u České pošty, s.p., a to převážně bezhotovostní úhradou celkové platby ze svého bankovního účtu. Z důvodu technické závady u zpracovatele nebyla do SIPO v měsíci listopadu 2021 platba poplatku za odpady ve prospěch obce Petrovice zavedena. Obec Petrovice odeslala předpis zpracovateli elektronicky v řádném termí...

Sekce:  Služby obce
Číst více

V úterý dne 12.10.2021 je Místní lidová knihovna v obci uzavřena. Náhradní výpůjční doba není stanovena.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Obecnímu úřadu byl oznámen nález andulky. Pokud Vám uletěla, kontaktujte Obecní úřad Petrovice, tel.: 725 101 412, a bude domluveno předání. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice pro veřejnost uzavřena v úředních dnech 24. a 27. září 2021. Neuskuteční se ani úřední hodiny zástupců obce.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Oznamujeme čtenářům, že Místní lidová knihovna v obci bude dne 31. srpna 2021 uzavřena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena ve dnech 27.7.2021 - 29.7.2021 z důvodu čerpání dovolené.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

V letošním roce vyhlásil Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny dotační program „Venkovské služby 2021“, jehož cílem je zachování dostupnosti vybraných služeb na území kraje u obcí do 500 obyvatel. Obec Petrovice se zapojila do tohoto programu podáním žádosti na projekt „Podpora služeb v obci Petrovice“ a na základě schválení poskytovatelem dotace byla dne 7.7.2021 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnutí dotace je přísně účelové a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který byla smluvně poskytnuta. Finanční prostředky dotace budou použity na finan...

Číst více

Od 1.5.2019, tedy již více než dva roky, rozesílá Obecní úřad Petrovice občanům informační SMS zprávy na zaregistrované číslo Vašeho mobilního telefonu. V krátkých textových zprávách obec občany informuje zejména o mimořádných událostech, důležitých událostech týkajících se např. nebezpečí v obci, omezení dodávek a služeb v obci, omezení lékařské péče, konání zasedání zastupitelstva, konání společenských a sportovních akcí v obci.

Služba je poskytována zdarma, podmínkou je podání přihlášky na Obecní úřad Petrovice. S telefonními čísly je naklá...

Sekce:   |  Služby obce
Číst více

Díky tříděnému sběru a recyklaci využitelných složek odpadu z domácností vyčíslila společnost EKO-KOM, a.s., úsporu, kterou jsme v roce 2020 v obci dosáhli a přispěli tak ke snížení tzv. "uhlíkové stopy" a zlepšení životního prostředí. Úspory činily: snížení emisí CO2 ekv.: 31,858 tun, energie: 796 347 MJ.

Již několik let probíhá soutěž obcí "My třídíme nejlépe". V kategorií obcí 301 - 1500 obyvatel obsadila obec Petrovice v roce 2020 v Kraji Vysočina celkově 27. místo. Pravidla a výsledky soutěže Kraje Vysočina jsou zveřejněny zde: https://www.kr-vysocina.cz/my-tridime-nejlepe...

Sekce:  Služby obce
Číst více