Služby obce

Obec informuje občany o kvantifikovaných výsledcích odpadového hospodářství včetně nákladů na provoz obecního systému.

V příloze jsou zveřejněny informace o množství jednolivých složek odpadů v obci a o příjmech a výdajích obce za rok 2021.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, je obec povinna informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, jeho využití, možnosti prevence a vzniku komunálního odpadu.

Dle § 11 odst. 2 uvedeného zákona se rozumí: komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složen...

Číst více

Od 1. ledna 2022 je platba za komunální odpad, který vzniká v našich domácnostech (nemovitostech), stanovena jako místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Obecně závaznou vyhlášku vydalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.11.2021 a na úřední desce byla zveřejněna dne 22.11.2021. Na internetových stránkách je přístupná zde: https://www.petroviceutrebice.cz/clanky/verejne-zavazne-vyhlasky-obce-odpadove-hospodarstvi.  

Výše poplatku pro rok 2022 činí 460,-- Kč/osoba (poplatník). Více informací ke změně poplatku v obci je zveřejněno v p...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Aktualizace dne 3.1.2022: Majitel, který byl z Okříšek, si psa v dopoledních hodinách dne 2.1.2022 vyzvedl.   

V podvečer dne 1.1.2022 kontaktovala zástupce obce Policie ČR a informovala je o odchytu psa (fenky) na silnici II/405 mezi obcemi Petrovice a Krahulov.

Při oslavách konce starého roku a vítání toho nového zábavnou pyrotechnikou psi trpí a může se stát, že se několik kilometrů zaběhne i pes, který je jinak klidný, vychovaný a útěky jsou mu cizí.

V příloze jsou zveřejněny fotografie nalezeného psa. Majitel může kontaktovat místostarostu obce Ing. Zdeňka Jeřá...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Obecní úřad Petrovice je pro veřejnost uzavřen od 27. do 31. prosince 2021. Neuskuteční se ani úřední hodiny zástupců obce v pondělí 27.12.2021.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Místní lidová knihovna Petrovice bude uzavřena v úterý 21. prosince 2021 a v úterý 28. prosince 2021. Na stávající i nové čtenáře se těšíme v roce 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Každý rok Krajská knihovna Vysočiny oceňuje knihovny na území svého kraje za svoji činnost. V letošním roce byla oceněna také knihovna v naší obci. Přestože rok 2020 a rok 2021 úplně klasické knihovnické práci nepřál, neboť mimořádnými opatřeními došlo několikrát k uzavření a omezení návštěvnosti veřejných knihoven, byla tato doba využita a v prostorách knihovny byly prováděny opravy rozvodů a nová výmalba, které zajistila obec Petrovice a hradila jej plně ze svého rozpočtu. 

Setkání oceněných knihoven probíhá každoročně na Knihovnické slavnosti, která se měla konat dne 30...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 18. 11. 2021 projednalo a schválilo cenu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci Petrovice na rok 2022. Schválená výše činí 20,-- Kč za 1m3 odváděných odpadních vod.                                       

Množství odváděných odpadních vod je stanoveno vyhláškou č. 48/2014 Sb., kterou došlo k novelizaci Přílohy č. 12 k vyhl. č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kana...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Jedním z úkolů obce je podpora sportu. Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí na svém území podmínky pro sport. Přesněji jsou úkoly obecně definovány v § 6 zák. č. 115/2001 Sb., zákon o podpoře sportu. Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 18. listopadu 2021 byl projednán a schválen Strategický plán rozvoje sportu obce Petrovice, který je zveřejněn v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Informace o své činnosti za uplynulý školní rok zpracovává školská organizace do vlastního hodnocení. Hodnocení za školní rok 2020/2021 ředitelky Lenky Dostálové bylo projednáno na zasedání zastupitelstva obce jako zřizovatele dne 18.11.2021. Hodnocení je zveřejněno v příloze. Uplynulý školní rok byl poznamenán protiepidemickými opatřeními proti šíření nemoci covid-19, kdy nebylo vyjížděno na žádná kulturní vystoupení, zrušen byl předplavecký výcvik, nekonala se žádná vystoupení přímo v prostorách mateřské školy a také v mateřských školách probíhala&n...

Sekce:  Služby obce
Číst více