Služby obce

Obec Petrovice informuje o stavební činnosti v obci a upozorňuje na omezení, které stavební akce přinesou, neboť v letošním roce bude v části obce od Obecního úřadu Petrovice, č.p. 68 (sloup NN č. 102) k č.p. 115 (konec obce směr Třebíč) realizováno několik stavebních akcí. 

Společnost EG.D, a.s., Brno, bude realizovat rekonstrukci rozvodné sítě stavbou „Petrovice u Třebíče – směr Krahulov: NN obnova“, kde se jedná o rekonstrukci rozvodné sítě spočívající v demontáži venkovního vedení a vybudování nového zemního kabelového vedení včetně přípojek k ...

Sekce:  Služby obce
Číst více

V minulém týdnu byla v obci zahájena pravidelná deratizace veřejné kanalizace a pozemku pod sportovním areálem, kde se nachází výúsť zatrubněného potoka a hlavního řadu veřejné kanalizace. Deratizaci provádí oprávněná kvalifikovaná osoba. Předpokládaná doba provádění deratizace je 1 měsíc.

Upozorňujeme, že každá právnická osoba nebo majitel nemovitosti má povinnost soustavně provádět běžnou deratizaci na svém pozemku, aby došlo k likvidaci výskytu škodlivých hlodavců, kteří mohou nejen poškodit a znehodnotit majetek, ale především je deratizace zaměřena na prevenci - likvidaci ...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Do 31.5.2022 je splatnost těchto plateb: místního poplatku ze psa (platba na rok 2022) ve výši 100,-- Kč za jednoho psa, odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné (platba za rok 2021) ve výši 648,-- Kč za jednu osobu v domácnosti.

K výpočtu výše platby je kalkulačka zde: https://www.petroviceutrebice.cz/kalkulacka-poplatku-v-obci

Platby jsou přijímány bezhotovostním převodem na bankovní účet obce číslo 9921711/0100. Variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti v obci.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Aktualizace dne 23.05.2022 - viz příloha. Zveřej...

Sekce:   |  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice je uzavřena od 22. dubna 2022 do 3. května 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Místní lidová knihovna v obci bude v úterý 12. dubna 2022 uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Zápis dětí do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, na školní rok 2022/2023 se uskuteční 3. května 2022 v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Přesný čas, kdy se rodiče s dítětem k zápisu dostaví, je nutné předem domluvit a to telefonicky (739 455 253) nebo e-mailem (ms@petroviceutrebice.cz).

Více informací je zveřejněno zde: https://skolka.petroviceutrebice.cz/novinky/zapis-2022.

Zřizovatelem mateřské školy je obec Petrovice. Mateřská škola je zapsána v rejstříku škol a je spolufinancována ze státního rozpočtu.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktua...

Číst více

Obec informuje občany o kvantifikovaných výsledcích odpadového hospodářství včetně nákladů na provoz obecního systému.

V příloze jsou zveřejněny informace o množství jednolivých složek odpadů v obci a o příjmech a výdajích obce za rok 2021.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, je obec povinna informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, jeho využití, možnosti prevence a vzniku komunálního odpadu.

Dle § 11 odst. 2 uvedeného zákona se rozumí: komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složen...

Číst více

Od 1. ledna 2022 je platba za komunální odpad, který vzniká v našich domácnostech (nemovitostech), stanovena jako místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Obecně závaznou vyhlášku vydalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.11.2021 a na úřední desce byla zveřejněna dne 22.11.2021. Na internetových stránkách je přístupná zde: https://www.petroviceutrebice.cz/clanky/verejne-zavazne-vyhlasky-obce-odpadove-hospodarstvi.  

Výše poplatku pro rok 2022 činí 460,-- Kč/osoba (poplatník). Více informací ke změně poplatku v obci je zveřejněno v p...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Aktualizace dne 3.1.2022: Majitel, který byl z Okříšek, si psa v dopoledních hodinách dne 2.1.2022 vyzvedl.   

V podvečer dne 1.1.2022 kontaktovala zástupce obce Policie ČR a informovala je o odchytu psa (fenky) na silnici II/405 mezi obcemi Petrovice a Krahulov.

Při oslavách konce starého roku a vítání toho nového zábavnou pyrotechnikou psi trpí a může se stát, že se několik kilometrů zaběhne i pes, který je jinak klidný, vychovaný a útěky jsou mu cizí.

V příloze jsou zveřejněny fotografie nalezeného psa. Majitel může kontaktovat místostarostu obce Ing. Zdeňka Jeřá...

Sekce:  Služby obce
Číst více