Úřední deska - vývěsky

MAS Podhorácko vyhlašuje 7. Výzvu k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. V této výzvě je vyhlášena Fiche 13 – Lesy Podhorácka.

Dotace je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích (např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví, stroje je zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním).

O dotaci mohou žádat vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů, kteří hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté plat...

Číst více

Honební společenstvo Petrovice, se sídlem Krahulov, zve občany, na jejichž pozemcích je myslivost v rámci honitby prováděna, na valnou hromadu, která se koná 1.4.2023 od 13:00 hodin v sídle Obecního úřadu Krahulov, Krahulov č.p. 41.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 14.3.2023 v 10:00 hodin, v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, se sídlem Třebíč, Hrotovická 232, se uskuteční 14.3.2023 se začátkem ve 13:00 hodin v Třebíči, sále hotelu Atom, Velkomeziříčská 640.

Návrh program je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze jsou zveřejněny dokumenty k hospodaření Svazku obcí pro komunální služby, jehož členskou obcí je i obec Petrovice a na jednáních ji zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos. Zveřejněn je návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2023 - 2028.

Současně je zveřejněno hospodaření za rok 2022, které je shrnuto do závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022.

Hospodaření svazku obcí upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 38 a 39.

Svazek obcí zveřejní návrh stře...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční dne 1.3.2023 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá územním samosprávným celkům zpracování střednědobého výhledu rozpočtu, který slouží pro finanční plánování rozvoje hospodářství - § 3.  

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na odbobí od 1.1.2024 do 31.12.2026 je zveřejněn v příloze a bude projednán na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 1.3.2023. 

Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projedn...

Číst více

Výroční zpráva o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2023 se bude konat dne 7.2.2023 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněno Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky.

II. kolo volby prezidenta ČR se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. 

Hlasovací lístky pro II. kolo volby obdrží volič ve volební místnosti. Pro II. kolo volby budou vytištěny nové hlasovací lístky na papíru žluté barvy s označením "druhé kolo volby prezidenta". Upozorňujeme, že je nepřípustné použití hlasovacích lístků ze sady určených pro I. kolo.

Zveřejnila: Helena Moudrá     

  &nb...

Číst více