Úřední deska

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách se uskuteční dne 6.6.2024 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1. Obec Petrovice zastupují členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Karel Kisler, program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání členů okrskové volební komise v obci Petrovice pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8.6.2024 se koná v pátek 17.5.2024 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.  

Pozvánka je určena pouze delegovaným/jmenovaným členům okrskové volební komise, jejichž účast je nutná a nezastupitelná.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j.: KUJI46293/2024 OUP 342/2022 - 37, ze dne 9.5.2024, je zveřejněna v příloze. Veřejnou vyhláškou se oznamuje konání veřejného projednání uvedeného návrhu. Návrh je zveřejněn zde: https://pupo.kr-vysocina.cz/

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, č.j.: 659155/24/2900-11420-709759, týkající se zpřístupnění hromadných předpisných seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 7.5.2024 v 10:00 hodin v sídle kraje, Jihlava, Žižkova 57, kongrerovém sále.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Seznamy oprávněných voličů pro volby do Evropského parlamentu se tzv. zafixovávají 40 dnů před konáním voleb, tj. dne 28. dubna 2024 v 16:00 hodin. V případě, že volič změní adresu místa trvalého pobytu po tomto datu, bude v místě předchozího pobytu ze seznamu voličů vyškrtnut, ale v místě svého nového pobytu nebude do seznamu zapsán "automaticky" z moci úřední, ale až na základě potvrzení vydaného obecním úřadem  v místě předchozího trvalého pobytu, přičemž o vydání potvrzení musí volič požádat. Tiskopis žádosti je ke stažení zveřejněn v příloze. 

Více informací...

Číst více

Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024 - Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2024 - Sbírka zákonů částky 38/2024 Sb.

Starosta obce Petrovice podle § 16, odst. 1 písm. f) zák. č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci: Číslo volebního okrsku 1. Obecní úřad Petrovice, Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21.

Informace starosty obce je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

&...

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 24. dubna 2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice. Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina č.j.: 572145/24/2900-11420-709759 týkající se zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí za rok 2024 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněn Závěr zjišťovacího řízení "Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina". Dle závěru tohoto řízení uvedená koncepce byla podrobena zjišťovacímu řízení se závěrem, že nebude posuzována dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů ma životní prostředí. 

Do materiálů koncepce lze nahlédnout také v informačním systému SEA zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_VYS032K?lang=cs.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více