Úřední deska

Účetní závěrku příslušný orgán obce schvaluje dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění. Účetní záverku tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31.12.2023, které jsou zveřejněny v přílohách.

Účetní závěrku bude schvalovat Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 20.03.2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny účetní výkazy Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, sestavené k 31.12.2023, které tvoří přílohu závěrečného účtu obce.

Obec Petrovice je zřizovatelem této organizace, v roce 2023 jí byl poskytnut příspěvek na provoz z rozpočtu obce ve výši 290.000,-- Kč. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu - § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh závěrečného účtu je zveřejněný v příloze. Jeho součástí je Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření. Zpráva auditora Ing. Zdeňka Jaroše je rovněž zveřejněna v příloze.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedán...

Číst více

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, Třebíč, se uskuteční 19.3.2024 od 13:00 hodin v sále Hotelu ATOM, Třebíč, Velkomeziříčská 640.

Obec Petrovice je členem tohoto svazku obcí a na jednáních ji zastupuje starosta obce Mgr. Petr Padrnos,

V příloze je zveřejněna pozvánka s navrženým bodem programu. Jednání je veřejné.

Podkladové materiály týkající se hospodaření svazku obcí v roce 2023 (návrh závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření) a v dalších letech (návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do r. 2029) jsou zveřejněny v dalš...

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, zasílá informaci o oznámení koncepce "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina" a sděluje, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Obec jako dotčená samospráva uvedenou informaci zveřejňuje s upozorněním, že každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 11.03.2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněn záměr prodeje pozemků obce. Jedná se záměr majetkoprávního vypořádání pozemků konkrétnímu vlastníkovi - Pilka, s.r.o., Petrovice 151.

Na základě schváleného možného prodeje na zasedání zastupitelstva obce v roce 2013 byla následně na pozemcích obce realizována stavba sportoviště. To bylo zaměřeno a dle geometrického plánu jako podkladu je nyní řešeno majetkoprávní vypořádání pozemků, přičemž mimo zastavěných pozemků je také řešeno vlastnictví k sousedícím pozemkům (mezi areálem restaurace a penzionu a sportovištěm).

Záměr včetně příloh je zve...

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 7.2.2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 6.2.2024 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. 

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, kterou se stanovuje přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu Třebíč. Platnost je stanovena od 1.4.2024 do 31.3.2025.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o, Jihlava, vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Manažera/manažerky Sdružení obcí Vysočiny“.  Více informací (požadavky, náplň práce) je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více