Úřední deska

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2023. Na tento rok obec rozpočtuje příjmy v celkové výši 8.413.500,-- Kč a výdaje ve výši 19.736.500,-- Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, přičemž rozdíl ve výši 11.323.000,-- Kč je kryt zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech obce.

Přílohou rozpočtu je zveřejněn přehled závazných ukazatelů a přehled bankovních účtů obce. 

V listinné podobě je návrh rozpočtu k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

Vyšší výdaje a tím deficit rozpočtu je způsoben plánovanou stavbou víceú...

Číst více

Obec Petrovice podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění, zveřejňuje záměr pronájmu nemovitostí v obci Petrovice. Jedná se o uzavření nájemních smluv s konkrétním nájemcem: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, pobočný spolek, se sídlem Petrovice č.p. 23, IČ: 44065442.

Stávající nájemce všechny uvedené nemovitosti užívá na základě nájemních smluv, které byly uzavřeny dříve, dle již nyní neplatných právních předpisů (občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., a obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.). Uzavřené nájemní smlouvy dostatečně nespecifikovaly některé záležitost...

Číst více

MAS Podhorácko informuje o dotačním titulu Nová zelená úsporám Light. Informační leták je zveřejněn v příloze.

Oprávněný žadatel o dotaci z Nová zelená úsporám Light: Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (i trvale obývané rekreační stavby), ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12.9.2022 a zároveň: Žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a žadatel pobíral v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu příspěvek na bydlení.

Více informací o ...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/2022 se bude konat dne 13.12.2022 v 10:00 hodin v sídle kraje, Jihlava, Žižkova 57, kongresový sál.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Obec Petrovice je členskou obcí DSO Cyklostezka - Jihlava - Třebíč - Raabs. Obec ne jednáních zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos. 

V příloze je zveřejněný návrh rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2026.

Občané obce mohou uplatnit své připomínky k těmto návrhům, které budou projednány na valné hromadě DSO.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Starosta obce podle § 14 odst. 1 písm. d) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci.

Počet volebních okrsků: 1, číslo: 1, sídlo: Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, Obecní úřad Petrovice, zasedací místnost v I. patře budovy.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou, se sídlem v Okříškách, se uskuteční 15.12.2022 od 17:00 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice je členem svazku obcí Zásobování vodou, se sídlem Okříšky, Jihlavská 1. Pověřenými zástupci obce při jednáních svazku jsou členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Karel Kisler. 

V přílohách je zveřejněn návrh rozpočtu svazku na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2027. Tyto dokumenty k hospodaření svazku budou projednány na valné hromadě, která se uskuteční 15.12.2022 v zasedací msítnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

Občané členských obcí mohou uplatnit své připomínky do 15 dnů nebo na jednání valné hromady.

Zveř...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční ve středu 23. listopadu 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, zveřejňuje koncepci "Aktualizace Plánu odpadové hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 -2025 s výhledem do roku 2035" a oznamuje, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení.

Každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 21.11.2022. 

Koncepce je zveřejněna mimo jiné zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_VYS031K?lang=cs

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více