Úřední deska

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, Třebíč, se uskuteční 19.3.2024 od 13:00 hodin v sále Hotelu ATOM, Třebíč, Velkomeziříčská 640.

Obec Petrovice je členem tohoto svazku obcí a na jednáních ji zastupuje starosta obce Mgr. Petr Padrnos,

V příloze je zveřejněna pozvánka s navrženým bodem programu. Jednání je veřejné.

Podkladové materiály týkající se hospodaření svazku obcí v roce 2023 (návrh závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření) a v dalších letech (návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do r. 2029) jsou zveřejněny v dalš...

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, zasílá informaci o oznámení koncepce "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina" a sděluje, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Obec jako dotčená samospráva uvedenou informaci zveřejňuje s upozorněním, že každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 11.03.2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněn záměr prodeje pozemků obce. Jedná se záměr majetkoprávního vypořádání pozemků konkrétnímu vlastníkovi - Pilka, s.r.o., Petrovice 151.

Na základě schváleného možného prodeje na zasedání zastupitelstva obce v roce 2013 byla následně na pozemcích obce realizována stavba sportoviště. To bylo zaměřeno a dle geometrického plánu jako podkladu je nyní řešeno majetkoprávní vypořádání pozemků, přičemž mimo zastavěných pozemků je také řešeno vlastnictví k sousedícím pozemkům (mezi areálem restaurace a penzionu a sportovištěm).

Záměr včetně příloh je zve...

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 7.2.2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 6.2.2024 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. 

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, kterou se stanovuje přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu Třebíč. Platnost je stanovena od 1.4.2024 do 31.3.2025.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o, Jihlava, vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Manažera/manažerky Sdružení obcí Vysočiny“.  Více informací (požadavky, náplň práce) je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna výroční zpráva obce Petrovice o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2023.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 21.12.2023 byl projednán a schválen střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice na období let 2025 - 2027.

Projednány nebyly žádné změny - úpravy nebo doplnění oproti zveřejněnému návrhu. V listinné podobě je uvedený střednědový výhled uložen a k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 21.12.2023 byl schválen rozpočet obce na rok 2024. Schválený rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, přičemž výše příjmů a výše výdajů je 9.968.500,-- Kč.

Schválený rozpočet je zveřejněný v příloze. V listinné podobě je k uložen a k nahlénutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila Helena Moudrá  

Číst více