Úřední deska

Seznamy oprávněných voličů pro volby do Evropského parlamentu se tzv. zafixovávají 40 dnů před konáním voleb, tj. dne 28. dubna 2024 v 16:00 hodin. V případě, že volič změní adresu místa trvalého pobytu po tomto datu, bude v místě předchozího pobytu ze seznamu voličů vyškrtnut, ale v místě svého nového pobytu nebude do seznamu zapsán "automaticky" z moci úřední, ale až na základě potvrzení vydaného obecním úřadem  v místě předchozího trvalého pobytu, přičemž o vydání potvrzení musí volič požádat. Tiskopis žádosti je ke stažení zveřejněn v příloze. 

Více informací...

Číst více

Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024 - Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2024 - Sbírka zákonů částky 38/2024 Sb.

Starosta obce Petrovice podle § 16, odst. 1 písm. f) zák. č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci: Číslo volebního okrsku 1. Obecní úřad Petrovice, Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21.

Informace starosty obce je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

&...

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 24. dubna 2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice. Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina č.j.: 572145/24/2900-11420-709759 týkající se zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí za rok 2024 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněn Závěr zjišťovacího řízení "Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina". Dle závěru tohoto řízení uvedená koncepce byla podrobena zjišťovacímu řízení se závěrem, že nebude posuzována dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů ma životní prostředí. 

Do materiálů koncepce lze nahlédnout také v informačním systému SEA zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_VYS032K?lang=cs.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva kraje č. 2/2024 se bude konat dne 26.03.2024 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, kongresovém sále. Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 20. března 2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Účetní závěrku příslušný orgán obce schvaluje dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění. Účetní záverku tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31.12.2023, které jsou zveřejněny v přílohách.

Účetní závěrku bude schvalovat Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 20.03.2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny účetní výkazy Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, sestavené k 31.12.2023, které tvoří přílohu závěrečného účtu obce.

Obec Petrovice je zřizovatelem této organizace, v roce 2023 jí byl poskytnut příspěvek na provoz z rozpočtu obce ve výši 290.000,-- Kč. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu - § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh závěrečného účtu je zveřejněný v příloze. Jeho součástí je Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření. Zpráva auditora Ing. Zdeňka Jaroše je rovněž zveřejněna v příloze.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedán...

Číst více