Obecní úřad

Přílohu závěrečného účtu obce tvoří účetní výkazy zřízené příspěvkové organizace. Jedná se o informace k části X. 

Obec Petrovice je zřizovatelem Matřeské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996. 

Účetní výkazy sestavené k 31.12.2021 jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Jeho obsah  upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh závěrečného účtu je zveřejněn v plném rozsahu v příloze.

Závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření projedná Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 10. března 2022.  

Územní samosprávný celek zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů pře...

Číst více

Dle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO, ve znění pozdějších předpisů, je po ukončení kalendářního roku hospodaření ověřováno z hledisek, které jsou uvedeny v § 2 zákona: 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, 

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich p...

Číst více

Obec Petrovice se také v letošním roce přihlásila do akce Kraje Vysočina "Čistá Vysočina 2022". Úklid odpadků v příkopách silnic na našem území se uskuteční v pátek 22.4.2022.

Více informací o akci zveřejňuje kraj na svých internetových stránkách zde: https://www.kr-vysocina.cz/cista-vysocina-lide-uklizi-po-lidech/d-4099837/p1=1013 a zde: https://www.kr-vysocina.cz/rozbehl-se-jiz-trinacty-rocnik-ciste-vysociny-je-cas-se-prihlasit/d-4110998/p1=1013 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Společnost EG.D, a.s., je oprávněným provozovatelem zařízení distribuční soustavy, které je trvalého charakteru a je zřizováno a provozováno ve veřejném zájmu - §2 odst. 2a zák. č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) v platném znění. Společnost realizovala stavbu „Petrovice Vozdek: kabelové vedení NN a pojistková skříň“, kterou v nezbytně nutném rozsahu došlo k dotčení nemovitostí ve vlastnictví obce Petrovice a to pozemků parcelní číslo: 119/16, 1422/6, 15/2 a 1660 v k. ú. Petrovice u Třebíče. Společnost má zákonnou povinnost s majiteli dotčených pozemků zřídit smluv...

Číst více

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství ze dne 28.1.2022 týkající se Oznámení o vydání opatření obecné povahy. 

Opatřeními obecné povahy byly vydány: Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor adaptace krajiny na klimatickou změnu, vydal dne 27.1.2022 veřejnou vyhlášku č. j.:MZP/2022/610/174, Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. 

Uvedená veřejná vyhláška je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se dlouhodobě zabývá možným zvýšením počtu zaměstnanců na údržbu obce, tzn. v dělnické profesi. Vzhledem k činnostem, které zaměstnanec údržby obce vykonává se jedná především o manuální činnost v lesích, v péči o veřejnou zeleň, zimní údržbu chodníků a místních komunikací, drobné opravy a údržbu v prostorách budov a majetku. 

V případě, že máte o toto zaměstnání zájem, v příloze jsou zveřejněny veškeré informace - požadavky, náplň práce, odměňování apod.

Profesní životopis doručte na adresu obce.

Zveřejnila: Helena Moudrá ...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 8.2.2022 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 27. ledna 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více