Hospodaření - rozpočet

Zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá územním samosprávným celkům zpracování střednědobého výhledu rozpočtu, který slouží pro finanční plánování rozvoje hospodářství - § 3.  

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na odbobí od 1.1.2024 do 31.12.2026 je zveřejněn v příloze a bude projednán na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 1.3.2023. 

Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projedn...

Číst více

Schválený rozpočet obce je v průběhu kalendářního roku upravován. Změny rozpočtu upravuje § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Změny rozpočtu jsou prováděny rozpočtovými opatřeními, které jsou postupně zveřejňovány zde.

Rozpočtové opatření č. 1/2023 ze dne 25.01.2023 - zveřejnění dne 27.01.2023.

Rozpočtové opatření č. 2/2023 ze dne 01.03.2023 - zveřejnění dne 07.03.2023.

Rozpočtové opatření č. 3/2023 ze dne 26.04.2023 - zveřejnění dne 03.05.2023.

Rozpočtové opatření č. 4/2023 ze dne 24.05.2023 - zveřejnění dne 26.05.2023.

...
Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 21.12.2022 byl projednán a schválen rozpočet obce Petrovice na rok 2023.

Rozpočet byl schválen dle zveřejněného návrhu beze změn.

Na rok 2023 obec rozpočtuje příjmy ve výši 8.413.500,-- Kč a výdaje ve výši 19.736.500,-- Kč. Rozpočet je tedy sestaven jako deficitní ve výši 11.323.000,-- Kč.

Deficit je způsoben plánovanou stavbou víceúčelové budovy obce, kde budou prostory pro komunální techniku obce, sklad materiálů obce a současně část objektu bude sloužit k pronájmu na chod prodejny smíšeného zboží v obci. Deficit rozpočtu bude...

Číst více

Na zasedání valné hromady DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs konané dne 21.12.2022 byl projednán a schválen návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2026. Schválené dokumenty k hospodaření DSO jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2023. Na tento rok obec rozpočtuje příjmy v celkové výši 8.413.500,-- Kč a výdaje ve výši 19.736.500,-- Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, přičemž rozdíl ve výši 11.323.000,-- Kč je kryt zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech obce.

Přílohou rozpočtu je zveřejněn přehled závazných ukazatelů a přehled bankovních účtů obce. 

V listinné podobě je návrh rozpočtu k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

Vyšší výdaje a tím deficit rozpočtu je způsoben plánovanou stavbou víceú...

Číst více

Obec Petrovice je členem svazku obcí Zásobování vodou, se sídlem Okříšky, Jihlavská 1. Pověřenými zástupci obce při jednáních svazku jsou členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Karel Kisler. 

V přílohách je zveřejněn návrh rozpočtu svazku na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2027. Tyto dokumenty k hospodaření svazku budou projednány na valné hromadě, která se uskuteční 15.12.2022 v zasedací msítnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

Občané členských obcí mohou uplatnit své připomínky do 15 dnů nebo na jednání valné hromady.

Zveř...

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny podkladové materiály, které se týkají hospodaření Svazku obcí pro komunální služby a budou projednávány na Valné hromadě svazku dne 01.04.2022.

Jedná se o návrh Závěrečného účtu za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2023 - 2027.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec v průběhu kalendářního roku hospodaří podle schváleného rozpočtu. V průběhu roku lze provádět změny (úpravy) rozpočtu rozpočtovými opatřeními. 

Rozpočtové opatření je: přesun rozpočtových prostředků, při němž se příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů (jedná se např. o přesuny z položky na položku nebo z § na § u jednotlivých příjmů nebo výdajů), použití nových příjmů k úhradě nových rozpočtových výdajů (přijetí účelové dotace – zvětšuje se objem příjmů i výdajů), vázání rozpočtových výdajů, jestliže jejich krytí je...

Číst více

V příloze je zveřejněna úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/2021, které bylo projednáno a schváleno dne 16.12.2021.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněný schválený rozpočet DSO Zásobování vodou se sdílem v Okříškách na rok 2022 a schválený střednědobý rozpočtový výhled na období let 2022 - 2026. Dokumenty týkající se hospodaření svazku byly projednány a schváleny dne 16.12.2021.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více