Úřední deska

Zasedání členů Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 18.10.2023 (středa) v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Jednou z akcí, kterou obec Petrovice v letošním roce realizovala, je stavba nového oplocení pozemku 371/4 – zahrada, který se nachází za kulturním domem a je na něm vybudován památník občanům obce zastřelených zde 7. května 1945.

Tato stavba byla podpořena Krajem Vysočina z dotačního programu Obnovy venkova Vysočiny, jehož cílem je podpora obcí do 1500 obyvatel. 

Více informací o stavbě je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 20.9.2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 12. 09. 2023 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57. 

Navržený program zasedání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 31.08.2023 v době od 7:45 do 13:00 hodin vypnuta část obce napájena z trafostanice Baráky. Jedná se o nemovitosti od č.p. 49 směr sportoviště.

Informace EG.D, a.s., týkající se odstávky č. 230378882 je v plném rozsahu zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, opakovaně důrazně upozorňuje na povinnost odstranění inertních kůrovcových souší z lesních porostů.

Pádem souší dochází nejen k případnému poškození okolního majetku, ale jsou ohroženy životy a zdraví návštěvníků lesa, lesních dělníků či vlastníků sousedních lesních pozemků. 

Úplné znění výzvy je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

 

Číst více

Vzhledem k nedostatku srážek v posledních týdnech a přetrvávajícím extrémním teplotám došlo k razantnímu poklesu hladin většiny vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Třebíč. Vodní toky vykazují výrazně podprůměrné a místy i nulové průtoky, které způsobují na mnoha místech překročení ukazatele „sucha“, proto vodoprávní úřad vzhledem k této nepříznivé hydrologické situaci vyzývá všechny občany a podnikatelské subjekty na celém území ORP Třebíč ke snížení a omezení povolených odběrů povrchových  i podzemních vod a šetření s vod...

Číst více

Úřad státu ve věcech majetkových v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. zaslal aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se na území obce nacházejí. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1.7.2023. Seznam je zveřejněn v příloze. 

Současně je také zveřejněn informační materiál ÚZSVM, který umožní občanům lépe se v problematice NIV orientovat. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv. Pokud se vlastník nemovitosti ...

Číst více

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, č. j.: ODKS 58609/23 - SPIS 9932/2023/PJ, ze dne 10.07.2023, kterým Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, stanovuje přechodnou úpravu provozu - úplnou uzavírku a objízdné trasy z důvodu provádění výkopových prací a pokládky kanalizace v obci Nová Ves. 

Platnost je stanovena od 17.7.2023 (7:00 hodin) do 31.10.2023 (20:00 hodin).

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční ve středu 28.6.2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více