Úřední deska

V příloze je zveřejněn úplný text Oznámení o době s místě konání volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku č. 1 Petrovice pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Petrovice.

Volba prezidenta České republiky se  uskuteční: v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Petrovice je volební místnost v budově Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, zasedací místnosti  umístě...

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 21.12.2022 byl projednáván nový územní plán obce.

Veřejná vyhláška  - Vydání Územního plánu Petrovice formou opatření obecné povahy je zveřejněna v příloze.

Územní plán obce je zveřejněn zde:https://www.trebic.cz/uzemni-plan-petrovice/d-57700/p1=14027.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

První zasedání členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky se ukuteční 22.12.2022 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Pozvánka určená delegovaným a jmenovaným členům okrskové volební komise je zveřejněna v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 23.11.2022 byla schválena výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023 a to vydáním dodatku k obecně závazné vyhlášce obce Petrovice. Poplatek od 1.1.2023 činí 480,-- Kč/poplatník.

Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Výše poplatku je stanovena dodatkem k Obecně závazné vyhlášce obce Petrovice č. 2/2021, o místní...

Číst více

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/163213-G, ze dne 12.12.2022, kterým se nařizují mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. "ptačí chřipky") na území České republiky, je zveřejněno v příloze.

Opatřeními se brání kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy.  

Nařízení určené chovatelům drůbeže se týká fyzických i právnických osob a za nesplnění povinností může správní orgán uložit pokutu.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Nařízení mimořádných veteri...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se koná ve středu 21.12.2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněný Závěr zjišťovacího řízení "Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035", ze dne 5.10.2022, kterým Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, konstatoval, že tento nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude proto posuzován podle zák. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr č. j.: KUJI 103350/2022, Sp. zn.: OZPZ 2070/2022, je zveřejněný v příloze.

Do materiálů koncepce lze nahlédnout zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_VYS031K?l...

Číst více

Plénum MAS Podhorácko, o.p.s., Okříšky, se koná v úterý 13.12.2022 od 15:30 hodin v jídelně ZŠ Okříšky.

Navržený program je zveřejněný v příloze. Obec Petrovice je členskou obcí a na jednáních ji zastupuje místostarosta obce David Kružík. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2023. Na tento rok obec rozpočtuje příjmy v celkové výši 8.413.500,-- Kč a výdaje ve výši 19.736.500,-- Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, přičemž rozdíl ve výši 11.323.000,-- Kč je kryt zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech obce.

Přílohou rozpočtu je zveřejněn přehled závazných ukazatelů a přehled bankovních účtů obce. 

V listinné podobě je návrh rozpočtu k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

Vyšší výdaje a tím deficit rozpočtu je způsoben plánovanou stavbou víceú...

Číst více

Obec Petrovice podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění, zveřejňuje záměr pronájmu nemovitostí v obci Petrovice. Jedná se o uzavření nájemních smluv s konkrétním nájemcem: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, pobočný spolek, se sídlem Petrovice č.p. 23, IČ: 44065442.

Stávající nájemce všechny uvedené nemovitosti užívá na základě nájemních smluv, které byly uzavřeny dříve, dle již nyní neplatných právních předpisů (občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., a obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.). Uzavřené nájemní smlouvy dostatečně nespecifikovaly některé záležitost...

Číst více