Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/163213-G, ze dne 12.12.2022, kterým se nařizují mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. "ptačí chřipky") na území České republiky, je zveřejněno v příloze.

Opatřeními se brání kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy.  

Nařízení určené chovatelům drůbeže se týká fyzických i právnických osob a za nesplnění povinností může správní orgán uložit pokutu.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Nařízení mimořádných veteri...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se koná ve středu 21.12.2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněný Závěr zjišťovacího řízení "Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035", ze dne 5.10.2022, kterým Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, konstatoval, že tento nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude proto posuzován podle zák. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr č. j.: KUJI 103350/2022, Sp. zn.: OZPZ 2070/2022, je zveřejněný v příloze.

Do materiálů koncepce lze nahlédnout zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_VYS031K?l...

Číst více

Plénum MAS Podhorácko, o.p.s., Okříšky, se koná v úterý 13.12.2022 od 15:30 hodin v jídelně ZŠ Okříšky.

Navržený program je zveřejněný v příloze. Obec Petrovice je členskou obcí a na jednáních ji zastupuje místostarosta obce David Kružík. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2023. Na tento rok obec rozpočtuje příjmy v celkové výši 8.413.500,-- Kč a výdaje ve výši 19.736.500,-- Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, přičemž rozdíl ve výši 11.323.000,-- Kč je kryt zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech obce.

Přílohou rozpočtu je zveřejněn přehled závazných ukazatelů a přehled bankovních účtů obce. 

V listinné podobě je návrh rozpočtu k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

Vyšší výdaje a tím deficit rozpočtu je způsoben plánovanou stavbou víceú...

Číst více

Obec Petrovice podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění, zveřejňuje záměr pronájmu nemovitostí v obci Petrovice. Jedná se o uzavření nájemních smluv s konkrétním nájemcem: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, pobočný spolek, se sídlem Petrovice č.p. 23, IČ: 44065442.

Stávající nájemce všechny uvedené nemovitosti užívá na základě nájemních smluv, které byly uzavřeny dříve, dle již nyní neplatných právních předpisů (občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., a obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.). Uzavřené nájemní smlouvy dostatečně nespecifikovaly některé záležitost...

Číst více

MAS Podhorácko informuje o dotačním titulu Nová zelená úsporám Light. Informační leták je zveřejněn v příloze.

Oprávněný žadatel o dotaci z Nová zelená úsporám Light: Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (i trvale obývané rekreační stavby), ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12.9.2022 a zároveň: Žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a žadatel pobíral v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu příspěvek na bydlení.

Více informací o ...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/2022 se bude konat dne 13.12.2022 v 10:00 hodin v sídle kraje, Jihlava, Žižkova 57, kongresový sál.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Obec Petrovice je členskou obcí DSO Cyklostezka - Jihlava - Třebíč - Raabs. Obec ne jednáních zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos. 

V příloze je zveřejněný návrh rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2026.

Občané obce mohou uplatnit své připomínky k těmto návrhům, které budou projednány na valné hromadě DSO.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Starosta obce podle § 14 odst. 1 písm. d) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci.

Počet volebních okrsků: 1, číslo: 1, sídlo: Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, Obecní úřad Petrovice, zasedací místnost v I. patře budovy.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více