Úřední deska

V příloze je zveřejněn dopis ministra vnitra ČR a 1. místopředsedy vlády Víta Rakušana s osobní prosbou, která se týká upuštění od ohňostrojů, resp. používání zábavní pyrotechniky obcemi i občany dne 31.12.2023, případně na Nový rok.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 6. prosince 2023 byly schváleny nové obecně závazné vyhlášky obce týkající se místních poplatků, které nabývají účinnost dne 1.1.2024.

Tyto vyhlášky jsou vydávány na základě zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném od 1.1.2024. 

Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny v přílohách. Oficiální zveřejnění je ve Sbírce právních předpisů ÚSC zde: https://sbirkapp.gov.cz/V přílohách je rovněž zveřejněno jejich zveřejnění - vyhlášení v tomto centrálním registru.  

Zveřejnila...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 21.12.2023 (čtvrtek) od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Nástrojem finančního hospodaření obce je také střednědobý výhled rozpočtu. Jeho návrh na období let 2025 - 2027 je zveřejněný v příloze. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrovice bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2023. K uvedenému návrhu mohou občané obce podat připomínky písemně do 21.12.2023 doručením na adresu Obecního úřadu Petrovice, Petrovice 68, PSČ: 675 21, nebo ústně při jeho projednávání na uvedeném zasedání zastupitelstva obce.  

V listinné podobě je návrh uložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice u účetní...

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2024. Dle návrhu je rozpočet sestaven jako vyrovnaný. Celková výše příjmů roku 2024 je shodná s celkovou výši výdajů v kalendářním roce a činí 9.656.500,-- Kč.

Finanční hospodaření obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přičemž rozpočet je prvotním nástrojem finančního hospodaření. 

Rozpočet obce Petrovice dle předloženého návrhu bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 21.12.2023. Občané obce mohou připomínky k návrhu rozpo...

Číst více

Plénum MAS Podhorácko se koná 7.12.2023 od 16:00 hodin v jídelně ZŠ Okříšky. Na toto jednání jsou zváni všichni partneři, občané regionu působnosti, zástupci spolků, neziskových organizací a podnikatelé.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze. Obec Petrovice jako členskou obec zastupuje místostarosta David Kružík.

Více o MAS Podhorácko zde: https://www.podhoracko.eu/index.asp.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 12.12.2023 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále.

Navržený program jednání č. 7/2023 je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 22.11.2023 projednalo a schválilo cenu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci Petrovice na rok 2024. Schválená výše tzv. stočného činí 24,-- Kč za 1m3 odváděných odpadních vod.

Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá                                       

Číst více

Valná hromada DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs se uskuteční 12.12.2023 od 15:45 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Brtnice, náměstí Svobody 379, Brtnice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách oznamuje konání valné hromady, která se uskuteční 14.12.2023 (čtvrtek) od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1. Navržený program jednání je zveřejněný v příloze. Současně jsou zveřejněny podklady týkající se hospodaření svazku - návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhjledu rozpočtu na období let 2025 - 2028.

Připomínky k návrhům hospodaření lze podat písemně do termínu konání valné hromady nebo ústně na jednání, které je veřejné. Obec Petrovice ve svazku zastupují Ing. Zdeněk Jeřá...

Číst více