Ochrana, rizika a nebezpečí

Dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a platných norem je vlastníkům a uživatelům pozemků uložena povinnost dodržovat ochranné pásmo mezi dřevinami rostoucími na pozemku a vedením distribučního zařízení elektrické energie odstraňováním dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení.

Více informací - vymezení vzdálenosti od krajního vodiče pro jednotlivé napěťové hladiny a zásady pro odstraňování a ořez dřevin je zveřejněno v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike 2019, jehož cílem je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými posádkami a veliteli pozemních jednotek, proběhne na základně vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměstě nad Oslavou, ve dnech od 29. srpna do 20. září 2019. Vojenského cvičení se zúčastní kromě armády České republiky také armády dalších pěti aliančních zemí (Maďarska, Německa, Slovesnké republiky, Spojených států amerických a Velké Británie).

Nejintenzivnější letová aktivita bude probíhat od 2. do 13. září v časech od 9:00 do 23:00 hodin. Lety v nočních hodinách ...

Číst více

Hasičský záchranný sbor České republiky připravil pro občany "Bezpečnostní desatero". Neboť obce a obecní úřady mají dle § 29 odst. 1 písm. n) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, povinnost organizovat preventivně výchovnou činnost, doporučujeme občanům obce se s tímto informačním letákem seznámit. Dodržováním bezpečnostních doporučení zamezíte vzniku požáru, škodám na majetku a na životech a zdraví svém i svých blízkých, popř. dalších osob a zvířat. Upozorňujeme tímto občany, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů prot...

Číst více

Upozorňujeme chovatele (majitele) psů, že od 1.1.2020 dochází k novele zákona č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), které se týká očkování psů proti vzteklině. 

V příloze je zveřejněn doplňující text § 4, kde se doplňuje odstavec 4. Současně zveřejňujeme odkaz, kde je zveřejněno stávající znění zákona https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166 a v historii je zveřejněno i budoucí znění celého zákona od 1.1.2020.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

HZS Kraje Vysočina upozorňuje, že v důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. Je nutné v přírodě a zejména v lesích a jejich blízkosti nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Je třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Situace: Po zadní straně tlakové výše nad severovýchodní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jihu. Studená fronta, která k nám  postoupí od západu z pátku na sobotu (z 24. na 25.8.2018), se rozpadne a nepřinese žádné výraznější sráž...

Číst více

Před týdnem se v Česku znovu po téměř deseti letech objevila ohniska ptačí chřipky a to na jižní Moravě. Přestože dosud nebyl zaznamenám přenos tohoto viru chřipky typu H5N8 na člověka, je třeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivním opatřením.

Číst více

V příloze je zveřejněno upozornění občanům na povinnost nosit reflexní prvky vč. informace o akci Kraje Vysočina "Bezpečná Vysočina", v rámci které byl schválen nákup reflexních pásek pro potřeby aktivních obyvatel kraje.

Číst více

Příručka první pomoci, která by měla být rádcem a pomocníkem v situacích, kdy je nutné zachránit život a zdraví někoho z nás, byla vytvořena Krajem Vysočina ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina.

Číst více

Každý z nás by měl vědět, jak se správně zachovat v krizových situacích tj. v případě požáru, dopravní nehody, povodně, zdravotního ohrožení blízkých apod.

Číst více

V rámci krizového řízení resp. připravenosti na krizové situace vypracoval Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina informační materiály pro veřejnost, které v příloze zveřejňujeme.

Číst více