Úřední deska - vývěsky

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/2022 se bude konat dne 13.12.2022 v 10:00 hodin v sídle kraje, Jihlava, Žižkova 57, kongresový sál.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Obec Petrovice je členskou obcí DSO Cyklostezka - Jihlava - Třebíč - Raabs. Obec ne jednáních zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos. 

V příloze je zveřejněný návrh rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2026.

Občané obce mohou uplatnit své připomínky k těmto návrhům, které budou projednány na valné hromadě DSO.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Starosta obce podle § 14 odst. 1 písm. d) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci.

Počet volebních okrsků: 1, číslo: 1, sídlo: Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, Obecní úřad Petrovice, zasedací místnost v I. patře budovy.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou, se sídlem v Okříškách, se uskuteční 15.12.2022 od 17:00 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice je členem svazku obcí Zásobování vodou, se sídlem Okříšky, Jihlavská 1. Pověřenými zástupci obce při jednáních svazku jsou členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Karel Kisler. 

V přílohách je zveřejněn návrh rozpočtu svazku na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2027. Tyto dokumenty k hospodaření svazku budou projednány na valné hromadě, která se uskuteční 15.12.2022 v zasedací msítnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

Občané členských obcí mohou uplatnit své připomínky do 15 dnů nebo na jednání valné hromady.

Zveř...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční ve středu 23. listopadu 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, zveřejňuje koncepci "Aktualizace Plánu odpadové hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 -2025 s výhledem do roku 2035" a oznamuje, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení.

Každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 21.11.2022. 

Koncepce je zveřejněna mimo jiné zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_VYS031K?lang=cs

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat 8.11.2022 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program zasedání č. 6/2022 je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Druhé zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se bude konat dne 2. listopadu 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program je zveřejněný v příloze oznámení.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněno Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Petrovice u Třebíče, které vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, dne 17.10.2022, spisová značka: SP1373/2022-520101.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více