Úřední deska

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou Okříšky se bude konat 15. prosince 2020 (úterý) od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1. Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Obec Petrovice ve svazku zastupují členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Jiří Března.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období do roku 2025.

Jedná se o podkladové materiály pro schvalování valnou hromadou svazku obcí konané dne 15. prosince 2020. 

Hospodaření svazku obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39, odst. 4 a odst. 6. 

Svazek obcí zveřejní návrh rozpočtu a návrh střednědového výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání...

Číst více

Dražební vyhláška vydaná dne 24.11.2020, soudním exekutorem, Exekutorským úřadem Klatovy, č. j.: 120 EX 28957/14-131, týkající se dražby podílu 1/4  nemovitostí pozemků v katastrálním území Petrovice u Třebíče, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Dle Protiepidemického systému ČR (PES) Ministerstva zdravotnictví ČR se od 23.11.2020 veškeré provozy dle aktuální epidemické situace řídí stupněm pohotovosti 4. Na základě uvedeného systému a mimořádných opatření schválených usneseními Vlády ČR jsou nadále omezeny úřední hodiny orgánů veřejné moci a správních úřadů na dva dny v týdnů max. 5,0 hodin.

Úřední hodiny Obecního úřadu Petrovice: pondělí, středa: 9:00 - 11:00 hodin, 13:00 - 16:00 hodin.

Provoz Místní lidové knihovny Petrovice: úterý 15:00 - 18:00 hodin. Jedná se o provoz prostřednictvím výdejního okénka předem...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2020 se bude konat dne 1.12.2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Návrh rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2021 je zveřejněn v příloze.

Proces schvalování rozpočtu svazku obcí upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 odst. 6. 

Svazek obcí zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanove...

Číst více

MAS Podhorácko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Podhorácko na období 2014 – 2020“ vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu (dotaci) z Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o 11. výzvu s názvem „MAS Podhorácko – IROP – Zázemí sociálních podniků III.“

Více informací je zveřejněno v příloze.

Více informací o MAS Podhorácko: https://www.podhoracko.eu/.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Upozorňujeme řidiče, že úplná uzavírka silnice II/405 v Okříškách, ulici Masarykova, se prodlužuje o jeden měsíc do 30.11.2020. 

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vydaná Městským úřadem Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb, dne 23.10.2020, č.j.: ODKS 77995/20 - SPIS 12441/2020/PJ, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/405, III/4057, III/40510 a na místních komunikacích v obci Petrovice a městysu Okříšky je zveřejněna v příloze.

Současně zveřejňujeme také rozhodnutí o povolení prodloužení úplné uzavírky silnice II/405 a nařízení objížďky. ...

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vydané Městským úřadem Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb, dne 23.10.2020, č. j.: ODKS 77995/20 - SPIS 12441/2020/PJ, kterou se stanoví přechodná úprava provozu na silnicích a místních komunikacích na období od  31.10.2020 do 30.11.2020. 

Jedná se o prodloužení stávajícího uzavření silnice II/405 na ulici Masarykova v Okříškách o jeden kalendářní měsíc a stanovení objízdných tras.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška č. j. KUJI 101474/2020 OUP 119/2016 - 669 ze dne 20.10.2020 je zveřejněna v příloze.

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina jsou zveřejněny zde: https://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-a-uplne-zneni-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-po-teto-aktualizaci/ds-304304/p1=103836.

Zveřejnila: Helena Moudrá&n...

Číst více