Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V přílohách jsou zveřejněny návrhy dokumentů k hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs, se sídlem Jihlava, Masarykovo nám. 1.

Jedná se o návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu na roky 2023 - 2025.

Hospodaření dobrovolných svazků obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v § 39.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Materiály...

Číst více

Z důvodu narůstajících případů nemoci Covid-19, je nutné v případě projevů, tzn. teploty, rýmy a kašle nechodit do ordinace praktického lékaře, ale kontaktovat jej telefonicky v ordinačních hodinách. 

MUDr. Dagmar Miková, tel.: 568870102, https://www.mudrmikova.cz/  

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V měsíci listopadu je dle obecně závazné vyhlášky obce splatnost poplatku za odpady (svoz směsného komunálního odpadu – popelnic) na IV. čtvrtletí. Převážná část domácností obce hradí tuto platbu prostřednictvím SIPO (Sdružené inkasní platby domácností) u České pošty, s.p., a to převážně bezhotovostní úhradou celkové platby ze svého bankovního účtu. Z důvodu technické závady u zpracovatele nebyla do SIPO v měsíci listopadu 2021 platba poplatku za odpady ve prospěch obce Petrovice zavedena. Obec Petrovice odeslala předpis zpracovateli elektronicky v řádném termí...

Sekce:   |  Služby obce
Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že v úterý 16.11.2021 a ve čtvrtek 18.11.2021 ordinace pro pacienty pouze do 10:00 hodin, poté očkování proti nemoci Covid-19 objednaných pacientů.

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že v pátek 19.11.2021 bude ambulance pouze do 10.00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Ve dnech 13.11.2021 (sobota) a 17.11.2021 (středa) bude prodejna smíšeného zboží COOP družstvo HB v obci uzavřena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že ve dnech 11.11., 25.11., 2.12. a 16.12.2021 bude očkovat objednané pacienty vakcínou Moderna a Pfizer proti nemoci Covid-19, proto v tyto dny odpadá běžná ambulance.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se bude konat ve čtvrtek 18. listopadu 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec každoročně zajišťuje a hradí opravy povrchů místních a účelových komunikací, které jsou v jejím vlastnictví. Jedná se především o opravy po zimním období, kdy se v důsledku změny teplot a pohybu podloží objevují pak na povrchu menší či větší praskliny, které by následně vedly k rozsáhlejšímu poškození povrchu a devastaci komunikace.  

Komplexní a souvislá oprava povrchu byla provedena na místní komunikaci od křižovatky se silnicí II/40512 ke křižovatce s účelovou komunikací směr Nová Ves. Tato oprava byla spolufinancovaná dotací ve výši 100.000,-- Kč poskytnutou ...

Číst více

Ze svého rozpočtu mohou obce poskytovat dotace a dary. V průběhu celého roku jsou projednávány a posuzovány individuální žádosti, které právnické osoby (příspěvkové organizace, spolky, občanská sdružení) obcí zasílají.

Organizaci, kterou obec Petrovice dle svých možností podporuje, je Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, které je zřizovatelem Kraj Vysočina. Individuální dotace je vždy poskytována na konkrétní účel, zpravidla na pořízení nějakého zdravotnického přístroje nebo vybavení.

V letošním roce obec přispěla částkou 10.000,-- Kč na pořízení nového ultrazvukového ...

Sekce:  Charita
Číst více

Ministerstvo životního prostředí vydalo brožuru „Jak správně topit a ušetřit“, která by se měla dostat do rukou co nejširší veřejnosti. 

Brožuru zveřejňujeme v příloze. 

Brožura vychází v souvislosti blížícího se termínu 1. září 2022 - zákazu provozování spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace (§17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).

...
Číst více