Hospodaření

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 10.3.2022 byla projednána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období 1.1.-31.12.2021 a návrh závěrečného účtu. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet a souhlasilo s celoročním hospodařením za rok 2021, a to bez výhrad.

Schválena byla účetní závěrka obce za rok 2021, kterou tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31.12.2021.

Uvedená zpráva a účetní výkazy jsou zveřejněny v přílohách. V listinné podobě josu uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního...

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 10.03.2022 bylo projednáváno hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, roku 2021.

Výsledek hospodaření za rok 2021 činil ztrátu 31.507,43 Kč. Účetní závěrka byla schválena. Současně, vzhledem k bankovnímu zůstatku finančních prostředků organizace k 31.12.2021 a zvýšení cen některých poskytovaných služeb a dodávek, bylo schváleno krytí vzniklé ztráty zvýšením příspěvku na provoz v roce 2022 úpravou rozpočtu obce o částku 40.000,-- Kč.  

...
Číst více

Obec v průběhu kalendářního roku hospodaří podle schváleného rozpočtu. V průběhu roku lze provádět změny (úpravy) rozpočtu rozpočtovými opatřeními. 

Rozpočtové opatření je: přesun rozpočtových prostředků, při němž se příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů (jedná se např. o přesuny z položky na položku nebo z § na § u jednotlivých příjmů nebo výdajů), použití nových příjmů k úhradě nových rozpočtových výdajů (přijetí účelové dotace – zvětšuje se objem příjmů i výdajů), vázání rozpočtových výdajů, jestliže jejich krytí je...

Číst více

Přílohu závěrečného účtu obce tvoří účetní výkazy zřízené příspěvkové organizace. Jedná se o informace k části X. 

Obec Petrovice je zřizovatelem Matřeské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996. 

Účetní výkazy sestavené k 31.12.2021 jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Jeho obsah  upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh závěrečného účtu je zveřejněn v plném rozsahu v příloze.

Závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření projedná Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 10. března 2022.  

Územní samosprávný celek zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů pře...

Číst více

Dle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO, ve znění pozdějších předpisů, je po ukončení kalendářního roku hospodaření ověřováno z hledisek, které jsou uvedeny v § 2 zákona: 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, 

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich p...

Číst více

V příloze je zveřejněna úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/2021, které bylo projednáno a schváleno dne 16.12.2021.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněný schválený rozpočet DSO Zásobování vodou se sdílem v Okříškách na rok 2022 a schválený střednědobý rozpočtový výhled na období let 2022 - 2026. Dokumenty týkající se hospodaření svazku byly projednány a schváleny dne 16.12.2021.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 21.12.2021 byl projednán střednědobý rozpočtový výhled obce na období let 2023 - 2025, který byl schválen dle zveřejněného návrhu.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 21.12.2021 byl projednán rozpočet obce Petrovice na rok 2022.

Rozpočet byl schválen dle zveřejněného návrhu. Rozpočtované příjmy obce činí celkem 7.046.000,-- Kč, rozpočtované výdaje činí celkem 8.346.000,-- Kč. Rozpočet obce je na příští rok schválen jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky, které má obec k dispozici na bankovních účtech. Rozpočtový schodek vznikl z důvodu investičních výdajů, které je obec připravena realizovat v roce 2022. Jedná se především o stavbu VN Loučky, která je spol...

Číst více