Hospodaření

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 21.12.2022 byl projednán a schválen rozpočet obce Petrovice na rok 2023.

Rozpočet byl schválen dle zveřejněného návrhu beze změn.

Na rok 2023 obec rozpočtuje příjmy ve výši 8.413.500,-- Kč a výdaje ve výši 19.736.500,-- Kč. Rozpočet je tedy sestaven jako deficitní ve výši 11.323.000,-- Kč.

Deficit je způsoben plánovanou stavbou víceúčelové budovy obce, kde budou prostory pro komunální techniku obce, sklad materiálů obce a současně část objektu bude sloužit k pronájmu na chod prodejny smíšeného zboží v obci. Deficit rozpočtu bude...

Číst více

Na zasedání valné hromady DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs konané dne 21.12.2022 byl projednán a schválen návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2026. Schválené dokumenty k hospodaření DSO jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2023. Na tento rok obec rozpočtuje příjmy v celkové výši 8.413.500,-- Kč a výdaje ve výši 19.736.500,-- Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, přičemž rozdíl ve výši 11.323.000,-- Kč je kryt zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech obce.

Přílohou rozpočtu je zveřejněn přehled závazných ukazatelů a přehled bankovních účtů obce. 

V listinné podobě je návrh rozpočtu k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

Vyšší výdaje a tím deficit rozpočtu je způsoben plánovanou stavbou víceú...

Číst více

Obec Petrovice je členem svazku obcí Zásobování vodou, se sídlem Okříšky, Jihlavská 1. Pověřenými zástupci obce při jednáních svazku jsou členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Karel Kisler. 

V přílohách je zveřejněn návrh rozpočtu svazku na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2027. Tyto dokumenty k hospodaření svazku budou projednány na valné hromadě, která se uskuteční 15.12.2022 v zasedací msítnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

Občané členských obcí mohou uplatnit své připomínky do 15 dnů nebo na jednání valné hromady.

Zveř...

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny informace o hospodaření DSO Zásobování vodou se sídlem v Okříškách v roce 2021, které budou projednány na valné hromadě konané dne 24.5.2022. 

Jedná se o návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs v roce 2021 shrnuté do návrhu závěrečného účtu včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření, které bude projednáváno na valné hromadě svazku obcí dne 21.4.2022 je zveřejněno v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Obec informuje občany o kvantifikovaných výsledcích odpadového hospodářství včetně nákladů na provoz obecního systému.

V příloze jsou zveřejněny informace o množství jednolivých složek odpadů v obci a o příjmech a výdajích obce za rok 2021.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny podkladové materiály, které se týkají hospodaření Svazku obcí pro komunální služby a budou projednávány na Valné hromadě svazku dne 01.04.2022.

Jedná se o návrh Závěrečného účtu za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2023 - 2027.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny podkladové materiály, které se týkají hospodaření Svazku obcí pro komunální služby a budou projednávány na Valné hromadě svazku dne 01.04.2022.

Jedná se o návrh Závěrečného účtu za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2023 - 2027.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 10.3.2022 byla projednána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období 1.1.-31.12.2021 a návrh závěrečného účtu. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet a souhlasilo s celoročním hospodařením za rok 2021, a to bez výhrad.

Schválena byla účetní závěrka obce za rok 2021, kterou tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31.12.2021.

Uvedená zpráva a účetní výkazy jsou zveřejněny v přílohách. V listinné podobě josu uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního...

Číst více