Úřední deska

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství ze dne 28.1.2022 týkající se Oznámení o vydání opatření obecné povahy. 

Opatřeními obecné povahy byly vydány: Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor adaptace krajiny na klimatickou změnu, vydal dne 27.1.2022 veřejnou vyhlášku č. j.:MZP/2022/610/174, Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. 

Uvedená veřejná vyhláška je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se dlouhodobě zabývá možným zvýšením počtu zaměstnanců na údržbu obce, tzn. v dělnické profesi. Vzhledem k činnostem, které zaměstnanec údržby obce vykonává se jedná především o manuální činnost v lesích, v péči o veřejnou zeleň, zimní údržbu chodníků a místních komunikací, drobné opravy a údržbu v prostorách budov a majetku. 

V případě, že máte o toto zaměstnání zájem, v příloze jsou zveřejněny veškeré informace - požadavky, náplň práce, odměňování apod.

Profesní životopis doručte na adresu obce.

Zveřejnila: Helena Moudrá ...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 8.2.2022 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 27. ledna 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, vydal dne 10.01.2022 veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy č. j.: ODKS 100058/21 - SPIS 240/2022/PJ, kterou se stanovuje přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, v době od 1.4.2022 do 31.3.2023 z důvodu pracovních míst žadatele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč.

Uvedená veřejná vyhláška je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Dne 5.1.2022 obdržela obec Petrovice žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 5 uvedeného zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poskytnutí informace je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice je poskytovatelem informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 18 povinný subjekt zveřejňuje výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti dle tohoto zákona.  

Výroční zpráva za rok 2021 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dle zákona č. 541/2020, o odpadech, vydalo Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 21.12.2021 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Petrovice.

OZV č. 3/2021 nahrazuje OZV č. 1/2016 ze dne 30.6.2016 včetně dodatku č. 1 ze dne 14.9.2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovice.  

Obecně závazná vyhláška včetně přílohy (mapového podkladu) je zveřejněna v příloze.

Do hromad...

Číst více

Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, veřejnou vyhláškou informuje, že návrh Územního plánu Petrovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 22.12.2021 do 07.02.2022 na tomto odboru, kancelář č. B 313, se sídlem Karlovo nám. 104/55, Třebíč. Dálkovým přístupem je zveřejněn na webové stránce www.trebic.cz zde: https://www.trebic.cz/uzemni-plan-petrovice/d-52578/p1=14027.

Veřejná vyhláška Městského úřadu Třebíč, zn.: ORÚP 99501/21 - SPIS 6906/2020/KL, ze dne 17.12.2021, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více