Úřední deska

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, se sídlem Třebíč, Hrotovická 232, se uskuteční 14.3.2023 se začátkem ve 13:00 hodin v Třebíči, sále hotelu Atom, Velkomeziříčská 640.

Návrh program je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze jsou zveřejněny dokumenty k hospodaření Svazku obcí pro komunální služby, jehož členskou obcí je i obec Petrovice a na jednáních ji zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos. Zveřejněn je návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2023 - 2028.

Současně je zveřejněno hospodaření za rok 2022, které je shrnuto do závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022.

Hospodaření svazku obcí upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 38 a 39.

Svazek obcí zveřejní návrh stře...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční dne 1.3.2023 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá územním samosprávným celkům zpracování střednědobého výhledu rozpočtu, který slouží pro finanční plánování rozvoje hospodářství - § 3.  

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na odbobí od 1.1.2024 do 31.12.2026 je zveřejněn v příloze a bude projednán na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 1.3.2023. 

Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projedn...

Číst více

Dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obec Petrovice zveřejňuje záměr směny a darování pozemků v katastrálním území Petrovice u Třebíče.

Na základě zpracované a schválené územní studie lokality Z2 – zóna bydlení severozápad II dle územního plánu obce a dle následně vyhotoveného geometrického plánu č. 463-65/2021, který zhotovila firma PROFIGEO ROKYCANY s.r.o., bude provedeno vzájemné majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemků v dotčeném území. Jedná se o vypořádání vlastnictví k pozemkům s konkrétními osobami, který mi jsou vlastníci pozemků v uvedené...

Číst více

Výroční zpráva o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2023 se bude konat dne 7.2.2023 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněno Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky.

II. kolo volby prezidenta ČR se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. 

Hlasovací lístky pro II. kolo volby obdrží volič ve volební místnosti. Pro II. kolo volby budou vytištěny nové hlasovací lístky na papíru žluté barvy s označením "druhé kolo volby prezidenta". Upozorňujeme, že je nepřípustné použití hlasovacích lístků ze sady určených pro I. kolo.

Zveřejnila: Helena Moudrá     

  &nb...

Číst více

Výsledky I. kola volby prezidenta České republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 za volební okrsek obce Petrovice pro jednotlivé kandidáty jsou zveřejněny zde: https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=6104&xobec=591360.

Ve výpisu voličů bylo zapsáno v obci 341 voličů, úřední volební obálky byly vydány 252 voličům, přičemž platných hlasů bylo celkem 249.

Výsledky za okrsek pro jednotlivé kandidáty byly předané okrskovou volební komisí ČSÚ k celkovému zpracování. Výsledky zde: https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe?xjazyk=CZ.

Zveřejnila: Helena...

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vydaná Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem územního plánování a stavebního řádu, č. j.: KUJI 759/2023 OUP 451/2021-17, ze dne 5.1.2023.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více