Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 o vyhlášení voleb podle § 3 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 85/2018 dne 31. května 2018, částce 45.

Na internetových stránkách Kraje Vysočina jsou zveřejněny informace pro kandidující subjekty: právní předpisy, stanovení lhůt, stanoviska apod.: https://www.kr-vysocina.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-2018/ds-303982/p1=94804.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Společnost EKO-KOM, a.s., zveřejnila výsledky naší obce v rámci jejich systému třídění odpadů za rok 2017. V rámci naší obce bylo dosaženo úspory emisí CO2 ekv.: 23,128 tun a úspory energie: 601 381 MJ. 

Poděkování patří všem občanům, kteří odpad třídí a příspívají ke zlepšení životního prostředí, snižují naší "uhlíkovou stopu" a myslí tím na budoucnost.

V příloze je zveřejněno Osvědčení o úspoře emisí, které obec Petrovice obdržela.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Upozorňujeme občany naší obce, že v současné době nelze v rámci užívání sběrného dvora v Okříškách ukládat stavební odpad a bioodpad. Tento odpad byl ukládán na plochu vedle tohoto sběrného dvora v Okříškách (na tzv. Tankholz). 

Veškerý bioodpad mohou občané ukládat do kontejnerů na bioodpad v obci. Větve a větší části především do velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny na území obce: u cyklostezky nad sportovním areálem a u spojovacího chodníku Petrovice - Okříšky. Stavební odpad je možné ukládat do všech ostatních sběrných dvorů provozovaných firm...

Číst více

V rámci oslav 100. výročí založení Československé republiky se v areálu Výstaviště Brno koná festival RE:PUBLIKA a to ve dnech 26.5. - 17.6.2018. Více o celé akci: https://www.gotobrno.cz/festival/festival-republika/.

Do těchto oslav se zapojilo také Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V sobotu dne 26.5.2018 se konalo defilé praporečníků. Prapor Sboru dobrovolných hasičů Petrovice nesl starosta sboru Mgr. Petr Padrnos. Ke všem praporům byla připnuta slavnostní pamětní stuha.   

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Ode dne 14.5.2018 je na našich internetových stránkách zveřejněna informace o veřejné cyklotour charitativního projektu Na kole dětem, jejíž peleton projede i naší obcí. Více informací o trase je zveřejněno na internetových stránkách akce: http://nakoledetem.cz/cyklotour/4-etapa-brno-jihlava.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Sportovní akce |  Charita
Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, pořádá sérii vzdělávacích seminářů pro seniory "Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2018".

Cyklus seminářů se koná v různých městech a městysech Kraje Vysočina, na území okresu Třebíč v Okříškách, Vladislavi a Hrotovicích. 

V příloze je zveřejněn harmonogram této akce na území kraje a podrobná pozvánka na semináře konané v Okříškách.    

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci červnu 2018.

Upozorňujeme, že tento rozpis může být v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby ověření telefonicky v ordinaci lékaře. 

Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu http://nem-tr.cz/cze/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba-lps/.

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že ve čtvrtek 31. května 2018 nebude ordinovat v odpoledních hodinách v ordinaci v Okříškách.

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny materiály tykající se hospodaření svazku obcí Zásobování vodou v roce 2017. Jedná se o Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí a návrh Závěrečného účtu za rok 2017. Hospodaření svazku obcí bude projednáno na Valné hromadě svazku dne 14.6.2018.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

55. Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách se uskuteční 14. června 2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1. Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Obec Petrovice v tomto svazku zastupují členové zastupiteIstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Jiří Března. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více